Υπηρεσία Πληροφοριών Συνταξιοδότησης

Στόχος μας είναι αφενός να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή υπεύθυνα και τεκμηριωμένα με αναλυτικά στοιχεία τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την έκδοση της σύνταξης, και αφετέρου να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί για τον καταλληλότερο χρονικό προσδιορισμό κατάθεσης των δικαιολογητικών του σχετικά με τη συνταξιοδότησή του.

Ειδικότερα στον τομέα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης παρέχοντας τις κάτωθι εξειδικευμένες υπηρεσίες:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου.
  • Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συνταξίμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει ο υποψήφιος συνταξιούχος.
  • Με την έγγραφη προσυνταξιοδοτική γνωμοδότηση, που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, αποκτά πλήρη και σαφή γνώση της ασφαλιστικής του περίπτωσης, των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, του ποσού της σύνταξης που δικαιούται και γενικά των δυνατοτήτων που του παρέχει η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αφενός για να θεμελιώσει το συντομότερο δυνατό, δικαίωμα σύνταξης, αφετέρου να βελτιώσει το ποσό της σύνταξής του.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, τις δυνατότητες υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, σε επιμέρους ζητήματα πολλαπλής, παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, σε ζητήματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης και μεταφοράς χρόνων ασφάλισης από φορείς κύριας ασφάλισης των εξωτερικού, και γενικά σε κάθε πρόβλημα εν γένει προκύπτει κατά την διαδικασία απονομής κάθε σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).
  • Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
  • Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας.

Στην σημερινή εποχή των συνεχών αλλαγών και τροποποιήσεων στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, της πολυνομίας και της γενικής ρευστότητας και ανασφάλειας, το δικηγορικό μας γραφείο με την εξειδικευμένη γνώση και συνεχή ενημέρωση στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, παρέχει στους πελάτες του, σύγχρονες και άρτιες νομικές υπηρεσίες πάντα με γνώμονα την συνέπεια, τον επαγγελματισμό και κυρίως την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του.