nadiasalteri@gmail.com nikolasalteris@gmail.com
Τηλ. Νάξος: 22850 23107 Τηλ. Αθήνα: 2108144561
ΚΙΝ. 6930392133 ΚΙΝ. 6949615499

ΝΑΞΟΣ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ. 84300
ΑΘΗΝΑ: Μπακογιάννη 8Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Menu

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Διατροφή Τέκνων Ένα από τα κορυφαία ζητήματα, που ανακύπτει, όταν οι σύζυγοι χωρίζουν, είτε συναινετικά, είτε με αντιδικία, είναι το ζήτημα της διατροφής των τέκνων και αφού λυθούν είτε οριστικά, είτε προσωρινά τα θέμματα της επιμέλειας τους. Συνήθως και κατά κύριο λόγο τα παιδιά ακολουθούν την μητέρα, η οποία είναι πολλές φορές και η οικονομικά ασθενέστερη, όποτε ο πατέρας μέσα στα πλαίσια της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας ή ακόμα και της κοινής επιμέλειας, είτε τουλάχιστον προκειμένου να ασκεί απρόσκοπτα το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα παιδιά είναι υποχρεωμένος να συμβάλλει στις ανάγκες των παιδιών κατά την ενηλικίωση τους, ανάλογα με τα εισοδηματά του και μερικές φορές αυτή η συνεισφορά συνεχίζει ακούσια ή εκούσια και μετά την ενηλικίωση. Το ποσό της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του τέκνου καθώς και όσα απαιτούνται για την ανατροφή του και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του. Ωστόσο επειδή οι ανάγκες διατροφής του τέκνου μπορεί να διαοφοροποιηθούν μετά τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως ή τη λύση του γάμου, ως γνώμονας λαμβάνεται το έως τώρα βιοτικό του επίπεδο, ωστόσο γίνεται και σύγκριση μεταξύ των έως τώρα συνθηκών της ζωής του καθώς και των νέων διαμορφωθεισών συνθηκών. Για την διατροφή ενός ανηλίκου τέκνου απαραίτητη είναι η καταβολή μηνιαίων κονδυλίων για την τροφή, τη στέγη, τον φωτισμό, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (επισκέψεις σε ιατρούς, τυχόν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, αγορά φαρμάκων, πραγματοποίηση εξετάσεων, νοσηλεία, κ.α.), την ένδυση, την υπόδηση, έξοδα συγκοινωνίας, έξοδα επικοινωνίας, ψυχαγωγία, έξοδα επαγγλεματικής αποκατάστασης ή εκπαίδευσης (φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, σχολικά έξοδα) θεωρητικής ή τεχνικής οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής (όταν πρόκειται για ενήλικο τέκνο). Σε περίπτωση μη καταβολής της διατροφής ανηλίκου τέκνου από τον υπόχρεο γονέα, είτε αυτή έχει προσδιοριστεί σε επίπεδο ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των γονέων και έχει επικυρωθεί στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου από το Δικαστήριο, συνιστώντας εκτελεστό τίτλο, είτε έχει προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση στα πλαίσια αντιδικίας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες, οι οποίες αφορούν αυτόφωρη διαδικασία αλλά και κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Κατάσχεση περαιτέρω μπορεί να χωρέσει και σε βάρος του μισθού του υπόχρεου κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση ανεργίας του υπόχρεου, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη απαλλαγής του από την υποχρέωση διατροφής.

  1. Αυτόματη αύξηση κάθε 2 χρόνια. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι ο Νόμος προνοεί για αυτόματη αύξηση του ύψους διατροφής κατά 10% για κάθε ανά περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών. 2. Υπάρχει ευχέρεια για επιπρόσθετη 13η ή 14ηδιατροφή σε περίπτωση που ο γονέας εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής λαμβάνει τέτοιο μισθό ή το Δικαστήριο κρίνει εύλογη την έκδοση τέτοιου διατάγματος. 3. Η υποχρέωση των γονέων για διατροφήυπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των παιδιών. 4. Υπάρχει ευχέρεια για την τροποποίηση υφιστάμενου διατάγματος διατροφής όταν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχει εκδοθεί έχουν μεταβληθεί και δεδομένου ότι οι οικονομικές ανάγκες δεν είναι στατικές.
  2. ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4509/2017                                                                                           
  3. Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί έναν εύκολο τρόπο λύσης του γάμου, όταν η απόφαση του ζευγαριού είναι κατασταλαγμένη και θέλουν από κοινού να αποφύγουν τις εκατέρωθεν έριδες και αντιδικίες. Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση του γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους Συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον, όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη. Κατά τη νέα διαδικασία, παραμένει υποχρεωτική η εκπροσώπηση των συζύγων από δικηγόρους, οι οποίοι συνυπογράφουν με τους συζύγους ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή, σε περίπτωση ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου και όπως ίσχυε και στην περίπτωση της δικαστικής απόφασης, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρτια και αποτελεσματική νομική κάλυψη.